Adatvédelem

A www.stihlsziget.hu oldal üzemeltetője (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő:

A Szolgáltató, a honlap üzemeltetője, ill. a személyes adatok kezelője: Real Bo-Sch Bt. ( székhely: 1214 Budapest, Krizantém u. 20., adószám: 21483345-2-43 ) 

 Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési/Levelezési cím:

Real Bo-Sch Bt. 1214 Budapest Krizantém u. 20.

E-mail cím: stihlsziget@gmail.com

Telefonszám:+36-70/207-5577

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA                                                                                                                                                                 

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

2. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, a Honlap felhasználói által kezdeményezett kapcsolattartás, sikeres lebonyolításának biztosítása.

Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találhatod.

3. Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím,

4. Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 Személyes adatainak további kedvezményezettjei a :

 

– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.   IP címek alapján dolgozik, későbbi remarketing célokra.

– Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800. szintén IP cím alapján,kategorizál és marketinget végez.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsájt rendelkezésre. A személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a személyes adatok megadásával egy időben adják, mely hozzájárulással egyben elfogadják az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató. A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos Magyarországon érvényes jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartását vállalja.

6. Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,

 • az adatok helyesbítéséhez való jog,

 • az adatok törléséhez való jog,

 • az adatok zárolásához való jog,

 • a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásának joga,

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

 • adathordozhatósághoz való jog,

 • a tiltakozás joga.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, ill. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

7. Hatályos törvények, jogorvoslati lehetőségek:

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Info tv.) 2011. évi CXII. törvény

 • A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR).

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatok nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően lettek kezelve, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., web: www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html).

8. Műszaki háttér:

Az Internetes szolgáltatás során a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik személy számára ne legyenek hozzáférhetőek kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

9. Technikai tájékoztatás, fontos információk:

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben korábban regisztrált a honlapon, akkor az egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mások személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik. A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk a 1214 Budapest, Krizantém u. 20. címre vagy a stihlsziget@gmail.com e-mail címre.

Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

239total visits,1visits today